ANVÄNDARVILLKOR

1 BAKGRUND

Habity AB, org. nr. 559098-0479 (”Habity” eller ” Vi”) tillhandahåller en social plattform där användaren kan skapa egna profiler för sina bostäder och söka bland andra bostäder. Tjänsten syftar till att erbjuda en central och heltäckande plattform för användare där det bl.a. ges möjligheten att söka efter nya bostäder, erbjuda sin bostad till försäljning eller uthyrning.

Tjänsten har indexerat och skapat profilsidor för alla bostäder i Sverige. I dessa profiler visas bl.a. adress, storlek, byggår och en statistiskt framtagen prisuppskattning. Tjänsten erbjuder även en inbyggd meddelandefunktion som gör det möjligt för användare från olika hushåll att kommunicera med varandra.

När Användaren godkänner dessa användarvillkor skapas ett användarkonto som kopplas till den mobila enheten. Habity sparar Användarens beteende i Applikationen kopplat till användarkontot.

Om användaren väljer att även koppla sin användarprofil till ett bostadskonto där användaren är folkbokförd sker detta genom inloggning av BankID. Genom ett bostadskonto får användaren se uppgifter och information om bostaden samt möjlighet att uppdatera den med tex. bilder och relevant information om bostaden.

Användaren erbjuds också möjligheten att beställa tjänster via Habitys tredjeparts leverantörer, samt kommunicera med leverantörer och andra användare via Habitys inbyggda meddelandefunktion.

2 DEFINITIONER

Användaren avser den fysiska person som använder tjänsten och vars mobila enhet, e-postadress och / eller vars hushåll är kopplad till tjänsten baserat på aktuell folkbokföringsadress vid tidpunkten för inloggning av sin bostadskonto.

Användargenererat innehåll avser allt sådant innehåll som en Användaren skapar och/eller lägger upp i samband med användningen av Tjänsten som t.ex. bilder och annonstexter;

Applikationen avser den mobilapplikation genom vilken Tjänsten tillhandahålls;

Bostadskonto avser det konto som skapas när Användaren loggar in på Tjänsten med hjälp av BankID;

Habity avser Habity AB, org. nr. 559098-0479

Hushåll avser Användarens hushåll baserat på aktuell folkbokföringsadress vid tidpunkten för inloggning på Tjänsten;

Prisuppskattning avser de uppskattade priser som visas för de bostäder som görs tillgängliga genom Tjänsten;

Tjänsteleverantör avser en tjänsteleverantör eller organisation som tillhandahåller tjänster och/eller medlemskap mot löpande betalning. Såsom Tjänsteleverantör eller organisation räknas t.ex. elbolag, leverantörer av hushållsnära tjänster, bredbandsleverantörer, leverantörer av streamingtjänster, leverantörer av nyhetstjänster, försäkringsbolag, leverantörer av hushållsnära tjänster, intresseorganisationer ideella föreningar med flera;

Tjänsten avser den tjänst som Habity tillhandahåller genom Applikationen; och

Villkoren avser dessa användarvillkor.

3 ALLMÄNT

Habity har rätt att när som helst ändra eller göra tillägg till Villkoren. I den mån det sker väsentliga ändringar av Villkoren kommer Habity att informera Användaren om detta på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande i Applikationen eller genom att skicka e-post till Användaren. Väsentliga ändringar träder i kraft senast (1) vecka efter det att Användaren tillsänts skriftligt meddelande om ändringen eller på annat sätt tagit del av ändringen. Om användning av

Tjänsten sker efter att denna period löpt ut anses Användaren ha accepterat de nya villkoren.

4 MEDLEMSKAP

För Användaren skall kunna ansluta sig till en bostad i Tjänsten krävs att Användaren uttryckligen accepterat Villkoren. Registrering av ett Bostadskonto sker då Användaren använder sitt BankID för att logga in på Tjänsten, varvid Användarens personnummer kopplas samman med ett visst Hushåll baserat på registrerad folkbokföringsadress. Registrering av och sammankoppling med ett nytt Bostadskonto sker automatiskt om Användarens folkbokföringsadress har ändrats vid tidpunkten för inloggning på Tjänsten.

Användare som är registrerade på samma folkbokföringsadress delar på ett och samma Bostadskonto. Varje Användares inlogg på Bostadskontot är dock personligt och får endast användas av Användaren personligen. Viss funktionalitet är dock begränsad till enskilda Användare av Tjänsten.

Användaren har inte åtkomst till korrespondens som delats rörande ett visst Hushåll innan tidpunkten då Användaren för första gången registrerade och kopplade samman sitt personnummer med ett visst Bostadskonto. För mer information om Habitys meddelandefunktion, se avsnitt 17 nedan.

Användaren ansvarar för att dennes inlogg på Bostadskontot används enbart av Användaren själv. Användaren ska omedelbart underrätta Habity för det fall någon obehörig person har fått tillgång till Användarens BankID.

Bostadskontot är aktivt fram till den dagen då i) Användaren avregistrerar sig som Användare, ii) Habity stänger av Användaren från Tjänsten eller iii) då Tjänsten avslutas.

5 TJÄNSTEN

Användning av Tjänsten är kostnadsfri. Trafikavgifter till mobiloperatör eller internetleverantör kan dock tillkomma i samband med användning av Tjänsten. Genom Tjänsten har Användaren möjlighet att ta del av specifika tjänster och andra erbjudanden från Habity och andra som kan kräva betalning. Användaren kommer i sådana fall att upplysas om det särskilt. Läs mer om tjänster som kan kräva betalning från Habity under avsnitt 8 ”Köp”. Om Användaren accepterar erbjudande från tredje part gäller tredje parts villkor.

Habity har rätt att implementera uppdateringar och nya versioner av Tjänsten i sådan utsträckning som anses lämpligt och utan föregående upplysning.

Det går även att få tillgång till viss funktionalitet på Tjänsten utan att logga in med hjälp av BankID. Utan att vara inloggad kan Användaren endast söka bland olika bostäder utan att personifiera sitt konto som att följa och spara specifika bostäder/områden.

6 ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

Genom att använda Tjänsten och acceptera Villkoren får Användaren en icke-exklusiv rätt att få tillgång till och använda Tjänsten i enlighet med Villkoren och de instruktioner (inklusive eventuella säkerhetsföreskrifter) rörande Tjänstens användning som Habity lämnar från tid till annan.

Användaren kan, genom att logga in på Tjänsten, ange om denne är intresserad av att erbjuda sitt Hushåll till framtida försäljning.

Användaren garanterar att Användaren inte kommer använda Tjänsten för sådant ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller dessa Allmänna villkor.

Användaren ansvarar för all aktivitet som denne utför inom ramen för sitt inlogg till Bostadskontot. Detta gäller således även aktivitet som sker obehörigen. Användaren ska vid misstanke om missbruk av obehörig åtkomst anmäla detta till Habity.

Vid missbruk av Tjänsten är Användaren skyldig att ersätta Habity för den skada som uppkommit i samband med missbruket. Användaren ska vidare ersätta Habity för den skada som uppstår med anledning av att Användaren använder Tjänsten i strid mot dessa Allmänna villkor.

7 ANVÄNDNING AV HABITYS MEDDELANDEFUNKTION

Habitys meddelandefunktion gör det möjligt för Användare av Tjänsten att skicka till och ta emot meddelanden från andra Hushåll och av Habity utvalda motparter.

Meddelanden som Användaren skickat till eller tagit emot från andra Hushåll/motparter finns på så vis samlade i registrerat användarkonto. Användaren kan svara direkt på meddelanden genom Applikationen. Som tidigare noterats får Användaren aldrig tillgång till eventuell historisk korrespondens rörande Hushållet som förekommit innan den tidpunkt då Användaren för första gången registrerade sitt Bostadskonto (dvs. kopplade samman sitt personnummer med ett visst hushåll).

Det är inte under några som helst omständigheter tillåtet för Användaren att:

· Hota, trakassera eller i övrigt agera anstötligt mot någon genom Habitys meddelandefunktion. Använda Habitys meddelandefunktion för att utföra någon vilseledande, skadlig eller annars olaglig handling.

· I övrigt missbruka Habitas meddelandefunktion, t.ex. genom att skicka skräppost eller andra oönskade meddelanden.

Habity kommer att filtrera, ta bort eller stoppa meddelanden med stötande eller otillåtet innehåll. Habity kan också stoppa meddelanden eller ta bort innehåll som strider mot Villkoren.

Användare som får kännedom om några meddelanden som strider mot Villkoren uppmanas att omedelbart meddela Habity om detta på hello@habity.se. Habity förbehåller sig rätten att stänga av Användare som inte följer reglerna för meddelandefunktionen eller som använder den på sätt som är till skada för Habity eller för övriga användare av Tjänsten.

8 KÖP

Habity erbjuder vissa tilläggstjänster som kan köpas och nyttjas genom en månadsprenumeration. Den här delen gäller endast när du köper en prenumeration från Habity. Genom att betala prenumerationsavgiften får du tillgång till de funktioner som prenumerationen avser under den tid den är giltig, med förbehåll för dessa villkor. Prenumerationen betalas i förskott. Avgift för prenumeration finns att tillgå i appen och via hemsidan. Betalning för prenumeration görs genom ”köp i app” via leverantörerna Apple iTunes eller Google Play Store. Särskilda villkor kan gälla och kommer i sådana fall att presenteras innan du genomför ditt köp.

Alla betalningar genomförs och debiteras i början av prenumerationen och vid tidpunkten för varje förnyelseperiod (i förväg).

Prenumerationen förnyas automatiskt tills dess att den avbryts av dig. Du kan när som helst säga upp en prenumeration, i vilket fall din prenumeration fortfarande är giltig under den prenumerationstid du redan har betalat för. I och med ”köp via app” och användning av Apple iTunes eller Google Play kan du endast säga upp din prenumeration genom att använda deras tjänster. Du måste säga upp en prenumeration innan den förnyas om du vill undvika att debiteras avgiften för kommande prenumerationsperiod. Du kommer inte att få tillbaka de avgifter som redan har betalats för en aktiv prenumeration om du bestämmer dig för att avbryta den innan prenumerationsperioden löpt ut. Att ta bort din profil via Habity eller radera Habity-appen från din enhet innebär inte att du avbryter din prenumeration.

Generellt är alla avgifter för köp av prenumeration i appen ej återbetalningsbara och inga återbetalningar eller krediter medges för delvis använda perioder. Om du prenumererar via Apple iTunes hanteras återbetalningar av Apple, inte Habity. För att begära återbetalning via iTunes: Klicka på ditt Apple-ID, välja Köphistorik, hitta transaktionen och trycka på Rapportera problemet. Du kan också skicka en begäran till https://getsupport.apple.com. För att begära återbetalning via Google Play Store kontakta Habitys kundtjänst.

Habity förbehåller sig rätten att när som helst ändra avgifter för prenumeration och Habity kommer att meddela dig i förväg om sådana ändringar träder i kraft. Ändringar av avgifter kommer inte att gälla retroaktivt och kommer endast att gälla för prenumerationsförnyelser efter att sådana prisändringar har meddelats dig. Om du inte håller med om ändringarna av prissättningen kan du välja att inte förnya ditt prenumeration i enlighet med ovan.

9 ALLMÄNT ANSVAR M.M.

Habity garanterar inte någon oavbruten, kontinuerlig eller säker tillgång till Tjänsten eller Applikationen. Applikationen och Tjänsten kan störas av faktorer utanför Habitys kontroll och Habity lämnar därför inte några som helst garantier för Tjänstens funktion eller tillgänglighet. Habity kan inte göras ansvarigt för för skador eller andra typer av anspråk som direkt eller indirekt orsakas genom användning av Applikationen, Tjänsten och dess innehåll.

De Prisuppskattningar som görs tillgängliga genom Tjänsten är baserade på statistiska beräkningar som utgår ifrån försäljningsinformation hämtat från mäklarnas webbsidor.

Habity tar inget ansvar för att Prisuppskattningarna överensstämmer med det visade objektets faktiska marknadsvärde.

Tjänsten är avsedd att utgöra bostadsplattform där användare har möjlighet att erbjuda sin folkbokförda fastighet till försäljning, söka bland potentiella bostäder och överblicka, teckna samt avsluta Abonnemangsstjänster som är kopplade till Hushållet. Användaren ska därför inte anta att ett erbjudande om försäljning eller uthyrning är lagligt och giltigt endast för att det görs tillgängligt genom Tjänsten. Habity tar inget ansvar för de fastigheter eller andra objekt som görs tillgängliga genom Tjänsten. Habity tar inte heller något ansvar för att den övriga information, i form av fastighetsuppgifter m.m., som görs tillgänglig genom Tjänsten.

Habity äger rätt att närsomhelst stänga av Användare som misstänks bryta mot dessa Villkor, agerar på ett otillbörligt sätt eller annars ett sätt som kan medföra skada för Habity, Tjänsteleverantör, organisation, annan användare eller annan person. Habity förbehåller sig rätten att på egen hand avgöra om en Användare kan antas ha brutit mot nämnda förutsättningar för användningen av Tjänsten.

10 ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

Användaren garanterar att den innehar nödvändiga rättigheter till allt Användargenererat innehåll som görs tillgängligt genom Tjänsten, antingen genom att Användaren själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis är en bild eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade innehållet i Tjänsten.

Användaren garanterar att Användargenererat innehåll som denne gör tillgängligt genom Tjänsten inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom bild, logotyp eller annat material som Användaren inte har tillåtelse att använda.

Användaren garanterar att de bilder som laddas upp går att relatera till bostaden. I de fall där bilder saknar relevans för bostaden har Habity rätt att utan förvarning ta bort dessa bilder från Användarens profil.

Användaren garanterar att den sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet och att Habity även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

Genom att lägga upp Användargenererat innehåll genom Tjänsten, exempelvis genom att lägga in en bild, ger du Habity en obegränsad rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Habity får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Habitys rättigheter kvarstår även efter att en annons eller annat användargenererat innehåll har raderats.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från Habity för Habitys användning av det Användargenererade innehållet.

11 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Habity eller Habitys licensgivare äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter relaterade till Tjänsten, inkluderat men inte begränsat till varumärken, mönsterskydd, upphovsrätt och patent. Detta gäller dock inte för Användargenererat innehåll som har tillhandahållits av Användaren. Användaren förvärvar inte genom Villkoren någon immateriell rätt eller annan rättighet till Tjänsten.

Användaren erhåller en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda Tjänsten under avtalstiden. Användaren har inte rätt att kopiera, reproducera, sälja, licensiera, distribuera, modifiera, dekompilera eller på annat sätt göra ändringar i Tjänsten och inte heller göra Tjänsten, eller delar av Tjänsten, tillgänglig för annan. Användaren får inte heller skriva ut eller på annat sätt göra kopior av något sådant innehåll eller annars använda Habitys varumärke utan Habitys föregående uttryckliga medgivande.

Allt innehåll i Applikation såsom texter, grafik, logotyper, knappar, ikoner, ljudfiler och mjukvara tillhör Habity eller leverantören av innehållet, exempelvis Tjänsteleverantörer eller organisationer. All obehörig användning eller distribution av innehållet som riskerar att bryta mot tillämplig lagstiftning eller dessa Villkor kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

12 HÄNVISNING TILL HEMSIDOR SOM TILLHÖR TREDJE PART

Applikationen kan innehålla länkar till hemsidor som tillhör tredje part. Tredjepartshemsidor står utanför Habitys kontroll och ansvar. Habity ansvarar inte för innehållet i hemsidor som tillhör tredje part och är inte heller ansvarigt för eventuell skada som uppstår i samband med användning av de tjänster som återfinns på hemsidor som tillhör tredje part.

För användning av hemsidor som tillhör tredje part gäller deras användarvillkor och sekretesspolicy.

13 ANSPRÅK FRÅN UTOMSTÅENDE

Om någon utomstående skulle rikta anspråk mot Habity på grund av Användarens nyttjande av Tjänsten, åtar sig Användaren att ersätta Habity för alla kostnader som Habity ådrar sig på grund av sådant anspråk. Habity åtar sig att skriftligen underrätta Användaren inom skälig tid från tidpunkten då sådant anspråk riktas mot Habity.

14 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I samband med att Användaren registrerar sig för och nyttjar olika delar av Tjänsten kommer Habity att lämna information om vilken behandling av personuppgifter som krävs för att möjliggöra viss funktionalitet. Om och i den mån det är nödvändigt enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning kommer Habity även att efterfråga Användarens samtycke innan viss funktionalitet aktiveras.

För mer information om hur Habity behandlar personuppgifter, se tillämplig personuppgifts- och dataskyddspolicy här.

15 KONTAKTA OSS

För frågor rörande Applikationen, Tjänsten eller övriga delar av Habitys tjänsteutbud ombeds Användaren kontakta Habity och använda sig av nedan angiven kontaktinformation:

E-mail: hello@habity.co

Användaren är införstådd med att all kommunikation från Habity får ske i elektronisk form.

16 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

Svensk lag ska tillämpas på Villkoren. Eventuella tvister som uppstår mellan Användaren och Habity ska avgöras i allmän domstol.

Dessa Villkor uppdaterades senast den 26 oktober 2023