PERSONUPPGIFTS- OCH DATASKYDDSPOLICY

Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Habity samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

ALLMÄNT

Denna policy avseende personuppgiftsbehandling och dataskydd (”Personuppgifts- och dataskyddspolicy”) beskriver hur Habity, org. nr 559098-0479, Kapellgränd 8 B, 131 46 Nacka, hello@habity.co, (”Habity”, "vi" eller "oss") samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter i samband med att vi tillhandahåller vår tjänst.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Habity är personuppgiftsansvarig för Habitys behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

NÄR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Habity samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du loggar in på tjänsten med BankID och i samband med din användning av tjänsten, Habitys applikation. Informationen som samlas in vid användning av applikationen krävs för att Habity ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

Som användare av Habitys tjänst kan du när som helst uppdatera dina kontaktuppgifter (mail, telefon) genom att gå in på ”Min profil”. Dina adressuppgifter uppdateras även via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAR HABITY OM DIG?

För dig som är inloggad användare av Habity med BankID

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av inloggad användare av Habity är:

 • Namn, födelseår och kön
 • Personnummer
 • Folkbokföringsadress
 • E-post
 • Telefonnummer (valfritt av användaren om detta vill anges)
 • Betalningsuppgifter (valfritt av användaren om detta vill anges)
 • Kundnummer
 • IP-adress och annan information om din användning av Habitys hemsida eller applikation.

För dig som är inloggad användare av Habity med email

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig som använder Habity utan att ha loggat in med BankID:

 • IP-adress och annan information om din användning av Habitys hemsida eller applikation.
 • E-post
 • Telefonnummer (valfritt av användaren om detta vill anges)

För dig som använder Habity utan att vara inloggad

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig som använder Habity utan att ha loggat in med BankID:

 • IP-adress och annan information om din användning av Habitys hemsida eller applikation.

VARFÖR BEHANDLAR HABITY UPPGIFTER OM DIG?

Habity behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Habity dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot kunder, som att ge användare tillgång till tjänsten och efterfrågad funktionalitet;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per e-post eller via vår applikation, avseende Habitys och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;
 • Skicka nyhetsbrev;
 • Uppfylla säkerhetskrav och andra författningsreglerade krav.

DE LAGLIGA GRUNDERNA FÖR VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Habity baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som användare av Habity. Detta gäller till exempel för att möjliggöra din tillgång till tjänsten

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra tjänster. Notera att du har en rätt att motsätta dig att Habity behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Mer om detaljerad information om det finner du under punkt 10 nedan.

I vissa fall kan vi även inhämta ditt samtycke innan viss behandling av personuppgifter inleds. Du kommer i sådant fall uppmärksammas om detta i samband med din användning av våra tjänster. I den utsträckning som Habitys behandling av dina personuppgifter grundas på samtycke har du som användare även rätt att motsätta dig sådan behandling och att vid var tid återkalla ditt samtycke genom att kontakta Habity enligt den kontaktinformation som anges i punkt 11 nedan.

Du kan när som helst avsluta ditt konto vid genom att kontakta Habity på hello@habity.co. Vid avslutande av ditt konto kommer Habity radera eller avidentifiera samtliga dina personuppgifter och all annan information som kan hänföras till dig.

HUR LÄNGE BEVARAR VI UPPGIFTER OM DIG?

Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna personuppgifts och integritetspolicy. Habity kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Habitys rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Habity bevarar uppgifter om användare i högst tre (3) år efter det att kunden senast loggat in på tjänsten.

Habity bevarar inte identifierbara uppgifter om dess Användare efter det att medlemskapet avslutats. När du avslutar ditt medlemskap avidentifieras dina uppgifter automatiskt.

VEM LÄMNAR VI UT UPPGIFTERNA TILL?

Habity kan komma att lämna ut dina uppgifter till sina samarbetspartners som behandlar personuppgifter för Habitys räkning, som exempelvis leverantörer molntjänster samt kort- och kommunikationstjänster. Habity kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Tredje part som Habity lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om kunden eller medlemmen till får inte lämna ut informationen till någon annan utan kundens eller medlemmens godkännande. Informationen får endast användas av mottagaren i syfte att sälja och marknadsföra Habitys och Habitys samarbetspartners tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Habitys avtal med dig som användare av Habitys tjänst.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Habity om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Habitys rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Habity kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Habitys samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Habity att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Habity har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Som exempel på sådana åtgärder kan nämnas att Habity sparar alla personuppgifter och andra uppgifter om sina kunder i en krypterad databas, skyddad genom behörighetsstyrning och brandväggar.

DINA RÄTTIGHETER

Habity ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Habity kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Habity använder inte dina personuppgifter för att möjliggöra automatiserat beslutsfattande.

Om du inte vill att Habity behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du när som helst skriftligen anmäla detta till Habity. När Habity har mottagit din anmälan kommer Habity att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

Du har rätt att kostnadsfritt (med de begräsningar som uppställs i gällande personuppgiftslagstftning) få registerutdrag från Habity om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges ovan.

KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Personuppgifts- och dataskyddspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du under avsnitt 1 ovan.

Denna personuppgifts- och dataskyddspolicy uppdaterades senast den 24 april 2020